Catalunya: Arran ante el intento de criminalizar la protesta contra el actual modelo turístico

¡arran 2

Comunicado de Arran sobre las últimas acciones de denuncia del modelo turístico de los Països Catalans y ante el intento de criminalizar la protesta. Texto bilingüe, en catalan y castellano.

(Catalá)

En l’interessat món de les agendes mediàtiques, molt poques vegades trobem escletxes que permetin situar sobre la taula del debat públic les problemàtiques que més afecten al conjunt de les classes populars.

Davant d’això, les accions de visualització a través de la polèmica es fan necessàries per plantejar aquests debats dins l’esfera pública i de forma ineludible. A causa d’aquestes accions realitzades arreu dels Països Catalans que buscaven visualitzar el conflicte que genera l’actual model turístic, s’ha generat un intens debat social, polític i mediàtic al voltant de la qüestió del turisme.

En el si d’aquest debat, des d’alguns sectors responsables de la situació actual, s’ha acusat a tot aquell qui protesta contra l’actual model turístic de “turismofòbia”, un concepte inventat que intenta desvirtuar una lluita completament legítima, i acusa a qualsevol persona que es pronunciï contra la massificació turística d’estar en contra dels turistes, tot criminalitzant les víctimes d’aquest conflicte. Res més lluny de la realitat: no estem en contra dels turistes ni del turisme, nosaltres també ho som i sabem que viatjar és una activitat humana que pot ser molt enriquidora.

El problema no és el turisme sinó l’actual model turístic. Un model turístic que respon a un model capitalista que està concentrant els beneficis en molt poques mans, que està provocant la destrucció del nostre territori, que està fent augmentar els preus del lloguer fins al punt que ens expulsa dels nostres barris, allunyant a les persones de les seves xarxes familiars i de suport que fa que el treball reproductiu que assumim majoritàriament les dones quedi encara més individualitzat i suposi una càrrega de feina més elevada, que està precaritzant encara més els llocs de feina, que està convertint les ciutats en aparadors i destruint la pròpia identitat dels barris… En definitiva, un model de turisme que genera beneficis per a molt poques persones i empitjora les condicions de vida de la immensa majoria.

Davant d’aquesta situació, hem decidit passar a l’acció i alhora fer públiques un seguit de propostes polítiques de mínims per intentar alleugerir la situació caòtica i injusta que està provocant el lliure mercat turístic, especialment en els camps de l’habitatge i el treball. Unes reformes del model turístic que en cap cas són un objectiu final, sinó una manera de pal•liar de manera immediata les conseqüències crítiques que està rebent la població:

Aturar de forma immediata l’emissió de llicències d’activitat per a hotels i empreses vinculades al turisme, i iniciar un procés de debat públic sobre com avançar cap a un model de turisme sostenible a nivell ecològic i social.

Millorar les condicions laborals, augmentar i controlar els salaris, acabar amb el treball en negre així com amb les externalitzacions en les empreses relacionades amb el turisme, a través d’una  aposta  forta i real pel control i per la inspecció de treball, la transparència, la participació de les treballadores en la gestió de les empreses, i el foment del cooperativisme.

Augmentar els impostos a les empreses del sector turístic i destinar la recaptació a diversificar l’economia per tal d’avançar cap a la sobirania econòmica.

Prohibir de forma immediata l’activitat de les empreses relacionades amb els pisos turístics, com per exemple Airbnb, així com regular el preu de l’habitatge i adquirir-ne un ampli parc públic, per tal d’assegurar el dret a un habitatge digne a totes les ciutadanes.

Expropiar les principals empreses i actius turístics del país com poden ser els diversos ports esportius, hotels com el Vela o Las Arenas, o parcs temàtics com Port Aventura, posant així els beneficis econòmics que generen al servei de tota la població.

Des d’Arran, a més, animem a les joves, i a totes les persones, a unir-se a la lluita contra l’actual model turístic, i especialment, a participar de les diferents entitats i plataformes ciutadanes i veïnals que dia a dia lluiten contra la massificació turística i pel dret a la ciutat, ja que només amb la lluita i l’autoorganització popular aconseguirem que no ens facin fora dels nostres barris, que ens paguin el que ens pertoca per les feines que fem, i construirem entre totes un model turístic compatible amb una vida digna.

 

Arran, organització juvenil de l’Esquerra Independentista

Països Catalans, agost de 2017rístico. Bilingüe Catalá / Castellano.

 

(Castellano)

En el interesado mundo de las agendas mediáticas, muy pocas veces encontramos resquicios que permitan situar sobre la mesa del debate público las problemáticas que más afectan al conjunto de las clases populares.

Ante esto, las acciones de visualización a través de la polémica se hacen necesarias para plantear estos debates dentro de la esfera pública y de forma ineludible. Debido a estas acciones realizadas en los Países Catalanes que buscaban visualizar el conflicto que genera el actual modelo turístico, se ha generado un intenso debate social, político y mediático en torno a la cuestión del turismo.

En el seno de este debate, desde algunos sectores responsables de la situación actual, se ha acusado a todo el que protesta contra el actual modelo turístico de “turismofobia”, un concepto inventado que intenta desvirtuar una lucha completamente legítima, y acusa a cualquier persona que se pronuncie contra la masificación turística de estar en contra de los turistas, todo criminalizando las víctimas de este conflicto. Nada más lejos de la realidad: no estamos en contra de los turistas ni del turismo, nosotros también lo somos y sabemos que viajar es una actividad humana que puede ser muy enriquecedora.

El problema no es el turismo sino el actual modelo turístico. Un modelo turístico que responde a un modelo capitalista que está concentrando los beneficios en muy pocas manos, que está provocando la destrucción de nuestro territorio, que está haciendo aumentar los precios del alquiler hasta el punto que nos expulsa de nuestros barrios, alejando a las personas de sus redes familiares y de apoyo que hace que el trabajo reproductivo que asumimos mayoritariamente las mujeres quede aún más individualizado y suponga una carga de trabajo más elevada, que está precarizando aún más los puestos de trabajo, que está convirtiendo las ciudades en escaparates y destruyendo la propia identidad de los barrios … en definitiva, un modelo de turismo que genera beneficios para muy pocas personas y empeora las condiciones de vida de la inmensa mayoría.

Ante esta situación, hemos decidido pasar a la acción y al mismo tiempo hacer públicas una serie de propuestas políticas de mínimos para intentar aliviar la situación caótica e injusta que está provocando el libre mercado turístico, especialmente en los campos de la vivienda y el trabajo. Unas reformas del modelo turístico que en ningún caso son un objetivo final, sino una manera de paliar de manera inmediata las consecuencias críticas que está recibiendo la población:

Detener de inmediato la emisión de licencias de actividad para hoteles y empresas vinculadas al turismo, e iniciar un proceso de debate público sobre cómo avanzar hacia un modelo de turismo sostenible a nivel ecológico y social.

Mejorar las condiciones laborales, aumentar y controlar los salarios, terminar con el trabajo en negro así como con las externalizaciones en las empresas relacionadas con el turismo, a través de una apuesta fuerte y real para el control y para la inspección de trabajo, la transparencia , la participación de las trabajadoras en la gestión de las empresas, y el fomento del cooperativismo.

Aumentar los impuestos a las empresas del sector turístico y destinar la recaudación a diversificar la economía con el fin de avanzar hacia la soberanía económica.

Prohibir de forma inmediata la actividad de las empresas relacionadas con los pisos turísticos, como por ejemplo Airbnb, así como regular el precio de la vivienda y adquirir un amplio parque público, a fin de asegurar el derecho a una vivienda digna a todas las ciudadanas.

Expropiar las principales empresas y activos turísticos del país como pueden ser los diversos puertos deportivos, hoteles como el Vela o Las Arenas, o parques temáticos como Port Aventura, poniendo así los beneficios económicos que generan al servicio de toda la población.

Desde raíz, además, animamos a las jóvenes, ya todas las personas, a unirse a la lucha contra el actual modelo turístico, y especialmente, a participar de las diferentes entidades y plataformas ciudadanas y vecinales que día a día luchan contra la masificación turística y por el derecho a la ciudad, ya que sólo con la lucha y la autoorganización popular conseguiremos que no nos echen de nuestros barrios, que nos paguen lo que nos corresponde por los trabajos que hacemos, y construiremos entre todas un modelo turístico compatible con una vida digna.

 

ARRAN, organización juvenil de la Izquierda Independentista

Países Catalanes, Agosto de 2017

Francisco Campos

Francisco Campos

Nació en Sevilla en 21 de julio de 1958. Trabaja como administrativo. Es autor del libro "La Constitución andaluza de Antequera: su importancia y actualidad" (Hojas Monfíes, 2017).

También te podría gustar...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *