Declaraciones de Endavant con motivo del Día del País Valencià: Un 25 de abril porque avanzamos sin renuncias desde las calles

(Textos bilingües)

(En català)

Un 25 d’abril perquè avancem sense renúncies des dels carrers

La manifestació per a la Diada del 25 d’abril d’enguany ha vingut marcada per la coincidència amb les eleccions generals espanyoles i autonòmiques valencianes, d’una banda, i un avançament en la data de la seua commemoració, de l’altra. Tot plegat, però, no ha impedit que l’esquerra independentista eixira als carrers de València sense renúncies i amb una aposta clara per al País Valencià i els Països Catalans.

Així, vam denunciar que cap projecte polític que haja intentat una transformació de les estructures del règim del 78 no ha reeixit amb èxit. Només avançant tindrem futur. Fer un dic de contenció per frenar la ultradreta no serveix. La lluita contra el feixisme no pot ser només reactiva, a la defensiva i institucional: ha de ser sobretot ofensiva, activa i als carrers. Construïm un present digne per a les classes populars.

L’única manera de no retrocedir és avançar. Avançar vol dir treballar per la territorialitat completa de la nostra nació i perquè la classe treballadora tinguem tots els drets reconeguts reals i efectius, vinguem d’on vinguem, dins d’una societat feminista. La vida digna no passa per l’autonomisme ni per unes institucions que no són ni seran nostres. Les millores que necessitem vindran d’un present de lluita als carrers i allà on la classe treballadora podem actuar superant limitacions legals per recuperar drets.

És de mínims aplicar mesures contra l’emergència social que patim la classe treballadora i les classes populars. I ho hem de fer construint sobiranies i recuperant drets. Cal que assumim que l’estat espanyol és irreformable: només exercint l’autodeterminació als Països Catalans podrem construir un futur digne per a les classes populars. El capitalisme és incompatible amb la satisfacció de les necessitats de la gran majoria de la població. Autonomisme és precarietat. No hi ha res a gestionar en la misèria que ens ofereix aquest sistema. La recentralització és una amenaça cada cop més real: només avançant tenim futur.

Durant la manifestació, també vam tenir un record per a les preses i exiliades polítiques, com la nostra companya Anna, i pel company Guillem Agulló, assassinat ara fa 26 anys. L’acte polític final es va iniciar amb el parlament de Plataforma de Solidaritat amb el Kurdistan, que va donar pas a la lectura del manifest de l’esquerra independentista. L’acte es va cloure amb la Muixeranga i els punys alçats de les assistents a la manifestació.

Els actes de l’esquerra independentista amb motiu de la Diada del País Valencià no s’acaben ací. El mateix dijous 25 d’abril, farem sengles actes polítics a Vila-real i Xàtiva. Per un present i un futur dignes, avancem sense renúncies, perquè avançar és l’única manera de no retrocedir: independència, socialisme, feminisme, Països Catalans!

Manifest de l’Esquerra Independentista amb motiu del 25 d’abril de 2019, Diada del País Valencià

Avançar és l’única manera de no retrocedir! Sense renúncies: independència, socialisme, feminisme, Països Catalans

Enguany, la tradicional manifestació de la Diada del 25 d’abril cau tres dies abans de la celebració de les eleccions generals espanyoles i autonòmiques al País Valencià. La temptació de pensar les solucions a les diferents problemàtiques que vivim en clau institucional és massa gran. Res més lluny de la veritat, però: l’estat de les autonomies és un carreró sense eixida i no té proposta de futur per a la majoria de valencianes i la resta de catalanes.

El Pacte del Botànic ha fet més palesos que mai els límits de l’autonomisme. No és només que al govern autoproclamat del canvi li haja faltat voluntat política per a fer transformacions en profunditat, que també: és que l’estat espanyol és irreformable i cap proposta d’avenç social o nacional no prosperarà. Ni l’entramat jurídic ni la situació de profunda crisi del sistema que pateix l’estat no permetran cap altre pas que no siga el de la recentralització institucional i la retallada de competències: ens espera més centralisme i menys drets socials per a les valencianes.

Aquesta recentralització de l’estat cal inserir-la en un avenç del feixisme i de les polítiques d’ultradreta, que són un atac directe a les nacions oprimides, a la classe treballadora i a les dones en general. L’estat i els seus grans partits estan preferint fer concessions a la ultradreta atacant o retallant drets de les més vulnerables. I, si ho fan, és perquè dins del sistema econòmic els surt més a compte una regressió en els drets més que no pas una millora de les nostres condicions de vida.

Les propostes que aposten per gestionar les molles que són les autonomies són més precarietat per a la majoria i misèria per a cada vegada més gent. Si no volem anar encara més enrere, el que hem de fer és avançar. Els dics de contenció del feixisme no poden ser estàtics ni confiar en un passat Estat del benestar i de les autonomies que no hi és ni tornarà. No n’hi ha prou de mantenir el PP fora de les institucions. Cap projecte polític que haja intentat una transformació de les estructures del règim del 78 no ha reeixit amb èxit. Només avançant tindrem futur.

Aquest avenç s’ha de concretar en la lluita per defensar i també recuperar drets que ens estan robant a cops de decret. Aquest avenç s’ha de concretar en la construcció de sobiranies que no depenguen d’administracions fallides, controlades econòmicament i mancades de voluntat política. La nostra institució, la del poble, ha de ser la lluita als nostres pobles i barris, i en les organitzacions de base, de les veïnes i de les treballadores. Aquest avenç implica entendre que l’exercici de l’autodeterminació és l’única manera de plantejar transformacions profundes que milloren les nostres condicions de vida. El regionalisme i l’autonomisme són, doncs, carrerons sense sortida: les valencianes només tindrem futur en un País Valencià i uns Països Catalans lliures.

En aquest context, l’esquerra independentista tenim el repte d’aportar solucions reals que suposen una millora de les condicions de vida de les treballadores del país, i això implica construir i popularitzar un programa de mesures socials que toque tots els pilars del règim: un programa d’unitat popular. El treball iniciat amb la vaga general feminista del 8-M i el programa feminista per canviar-ho tot definit per l’esquerra independentista són una base adequada per al seu desenvolupament. Plantegem reivindicacions de mínims que suposen millores materials de les nostres vides en l’àmbit laboral, en l’habitatge o en uns serveis realment públics.

Ja n’hi ha prou d’autonomisme i regionalisme obsolets. Davant l’ascens de l’extrema dreta i el feixisme, que mai no havien marxat, no podem simplement defensar allò que tenim, no podem simplement defensar uns drets adquirits que estan en retrocés i en descomposició. No podem, doncs, simplement, no fer passos enrere: ens cal avançar i plantejar una eixida sense renúncies. Perquè avançar és l’única manera de no retrocedir! Independència, socialisme, feminisme, Països Catalans!

(En castellano)

Un 25 de abril porque avanzamos sin renuncias desde las calles

La manifestación para la Diada del 25 de abril de este año ha venido marcada por la coincidencia con las elecciones generales españolas y autonómicas valencianas, por un lado, y un adelanto en la fecha de su conmemoración, de la otra. Todo ello, pero, no ha impedido que la izquierda independentista saliera a las calles de Valencia sin renuncias y con una apuesta clara para el País Valenciano y los Països Catalans.

Así, denunciamos que ningún proyecto político que haya intentado una transformación de las estructuras del régimen del 78 no ha salido bien con éxito. Solo avanzando tendremos futuro. Hacer un dique de contención para frenar la ultraderecha no sirve. La lucha contra el fascismo no puede ser solo reactiva, a la defensiva e institucional: tiene que ser sobre todo ofensiva, activa y en las calles. Construimos un presente digno para las clases populares.

La única manera de no retroceder es avanzar. Avanzar quiere decir trabajar por la territorialidad completa de nuestra nación y porqué la clase trabajadora tengamos todos los derechos reconocidos reales y efectivos, vengamos de donde vengamos, dentro de una sociedad feminista. La vida digna no pasa por el autonomismo ni por unas instituciones que no son ni serán nuestras. Las mejoras que necesitamos vendrán de un presente de lucha a las calles y allá donde la clase trabajadora podemos actuar superando limitaciones legales para recuperar derechos.

Es de mínimos aplicar medidas contra la emergencia social que sufrimos la clase trabajadora y las clases populares. Y lo tenemos que hacer construyendo soberanías y recuperando derechos. Hace falta que asumimos que el estado español es irreformable: solo ejerciendo la autodeterminación en los Países Catalanes podremos construir un futuro digno para las clases populares. El capitalismo es incompatible con la satisfacción de las necesidades de la gran mayoría de la población. Autonomismo es precariedad. No hay nada a gestionar en la miseria que nos ofrece este sistema. La recentralització es una amenaza cada vez más real: solo avanzando tenemos futuro.

Durante la manifestación, también tuvimos un recuerdo para las presas y exiliadas políticas, como nuestra compañera Anna, y por el compañero Guillem Agulló, asesinado ahora hace 26 años. El acto político final se inició con el parlamento de Plataforma de Solidaridad con el Curdistán, que dio a la lectura del manifiesto de la izquierda independentista. El acto se cerró con la Muixeranga y los puños levantados de las asistentes a la manifestación.

Los actos de la izquierda independentista con motivo de la Fiesta del País Valenciano no se acaban aquí. El mismo jueves 25 de abril, haremos sendos actos políticos en Vila-real y Xàtiva. Por un presente y un futuro dignos, avanzamos sin renuncias, porque avanzar es la única manera de no retroceder: independencia, socialismo, feminismo, Países Catalanes!

Manifiesto del Esquerra Independentista con motivo del 25 de abril de 2019, Fiesta del País Valenciano

Avanzar es la única manera de no retroceder! Sin renuncias: independencia, socialismo, feminismo, Países Catalanes

Este año, la tradicional manifestación de la Fiesta del 25 de abril cae tres días antes de la celebración de las elecciones generales españolas y autonómicas al País Valenciano. La tentación de pensar las soluciones a las diferentes problemáticas que vivimos en clave institucional es demasiado grande. Nada más lejos de la verdad, pero: el estado de las autonomías es un callejón sin salida y no tiene propuesta de futuro para la mayoría de valencianas y el resto de catalanas.

El Pacto del Botánico ha hecho más patentes que nunca los límites del autonomismo. No es con solo que en el gobierno autoproclamado del cambio le haya faltado voluntad política para hacer transformaciones en profundidad, que también: es que el estado español es irreformable y ninguna propuesta de adelanto social o nacional no prosperará. Ni el entramado jurídico ni la situación de profunda crisis del sistema que sufre el estado no permitirán jefe otro paso que no sea lo de la recentralització institucional y el recorte de competencias: nos espera más centralismo y menos derechos sociales para las valencianas.

Esta recentralització del estado hay que insertarla en un adelanto del fascismo y de las políticas de ultraderecha, que son un ataque directo a las naciones oprimidas, en la clase trabajadora y a las mujeres en general. El estado y sus grandes partidos están prefiriendo hacer concesiones a la ultraderecha atacante o recortando derechos de las más vulnerables. Y, si lo hacen, es porque dentro del sistema económico los sale más por anticipado una regresión en los derechos más que no una mejora de nuestras condiciones de vida.

Las propuestas que apuestan para gestionar los muelles que son las autonomías son más precariedad para la mayoría y miseria para cada vez más gente. Si no queremos ir todavía más atrás, el que tenemos que hacer es avanzar. Los diques de contención del fascismo no pueden ser estáticos ni confiar en un pasado Sido del bienestar y de las autonomías que no está ni volverá. No basta de mantener el PP fuera de las instituciones. Ningún proyecto político que haya intentado una transformación de las estructuras del régimen del 78 no ha salido bien con éxito. Solo avanzando tendremos futuro.

Este adelanto se tiene que concretar en la lucha para defender y también recuperar derechos que nos están robando a golpes de decreto. Este adelanto se tiene que concretar en la construcción de soberanías que no dependan de administraciones falladas, controladas económicamente y faltas de voluntad política. Nuestra institución, la del pueblo, tiene que ser la lucha a nuestros pueblos y barrios, y en las organizaciones de base, de las vecinas y de las trabajadoras. Este adelanto implica entender que el ejercicio de la autodeterminación es la única manera de plantear transformaciones profundas que mejoran nuestras condiciones de vida. El regionalismo y el autonomismo son, pues, callejones sin salida: las valencianas solo tendremos futuro en un País Valenciano y unos Países Catalanes libres.

En este contexto, la izquierda independentista tenemos el reto de aportar soluciones reales que suponen una mejora de las condiciones de vida de las trabajadoras del país, y esto implica construir y popularizar un programa de medidas sociales que toco todos los pilares del régimen: un programa de unidad popular. El trabajo iniciado con la huelga general feminista del 8-M y el programa feminista para cambiarlo todo definido por la izquierda independentista son una base adecuada para su desarrollo. Planteamos reivindicaciones de mínimos que suponen mejoras materiales de nuestras vidas en el ámbito laboral, en la vivienda o en unos servicios realmente públicos.

Basta de autonomismo y regionalismo obsoletos. Ante el ascenso de la extrema derecha y el fascismo, que nunca habían marchado, no podamos simplemente defender aquello que tenemos, no podamos simplemente defender unos derechos adquiridos que están en retroceso y en descomposición. No podamos, pues, simplemente, no hacer pasos atrás: nos hay que avanzar y plantear una salida sin renuncias. Porque avanzar es la única manera de no retroceder! Independencia, socialismo, feminismo, Países Catalanes!

Francisco Campos

Francisco Campos

Nació en Sevilla en 21 de julio de 1958. Trabaja como administrativo. Es autor del libro "La Constitución andaluza de Antequera: su importancia y actualidad" (Hojas Monfíes, 2017).

También te podría gustar...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *