Endavant: Manifiesto sobre hechos del 20 de septiembre en relación al referéndum del 1-O

endavant

Comunicado de la organización de la izquierda independentista  catalana Endavant – Organització Socialista d’Alliberament Nacional . Texto bilingüe català / castellano:

(Català)

Manifest sobre fets del 20 de setembre en relació al referèndum de d’octubre al Principat de Catatunya

Els Paisos Catalans hem assistit hui a un dels espectacles més llastimosos des que s’instaurà la democràcia parlamentaria, ara fa quasi quaranta anys: Les forces d’ocupació espanyoles han efectuat una sèrie d’operacions, amb detencions, identificacions i escorcolls, encaminades a impedir el dret a decidir dels i les catalanes del Principat de Catalunya. Sense cap legitimitat democràtica i emparant-se en una legalitat que només respecten quan els interessa, el Govern d’Espanya hi ha instaurat un estat d’excepció en el qual cap dels drets polítics i individuals bàsics -ni tan sols els reconeguts en la seua sagrada Constitució- estan lliures d’amenaça.

No són pràctiques novedoses, ja que l’Estat espanyol de hui en dia és el mateix que el de la guerra bruta dels GAL, et tancament de diaris o la i•legalització de partits; el dels muntatges policials contra la dissidència d’esquerres; et de la repressió als estudiants de la Primavera Valenciana i et de La vulneració dels drets humans en els CIES, per posar-ne alguns exemples. Però l’escala i la dimensió del que ha succeit hui. 20 de setembre del 2017, és un salt qualitatiu, perquè demostra que l’Estat espanyol està disposat a imposar la seua força per damunt de la voluntat de milers i milions de persones que aspiren a una cosa tan senzilla com és expressar-se políticament.

Davant la gravetat dels fets, des d’Endavant volem expressar el següent:

– La nostra solidaritat incondicionat amb totes les persones dels Paisos Catalans que en aquests moments estan al carrer plantant cara a les forces d’ocupació i defensant els seus drets més elementals.

– Denunciem la violència de l’Estat espanyol i et seu caràcter antidemocràtic; davant la seua violència, només cap el camí de ta desobediència, com ens estan mostrant les companyes del Principat.

– En aquests momentsla defensa del referèndum del Principat no es pot deslligar de la defensa de tots els drets polítics individuals i col•lectius, no només de tots els Paisos Catalans, sinó de tots els pobles d’Europa i del món. L’agressió que estan patint en aquest moment és una agressió que ens afecta a tots i totes.

– Per últim, des d’Endavant ens manifestem disposats i ferms a defensar els nostres drets davant de qualsevol embat de L’Estat espanyol. Els Paisos Catalans Lliures, socialistes i feministes són el nostre objectiu, i cap llei, tribunal, cos policial o guerra bruta ens podrà obligar a deixar de lluitar-hi.

Visca la terra, morí el mat govern!

20-09-2017 Paisos Catalans

Endavant

(Castellano)

Manifiesto sobre hechos del 20 de septiembre en relación al referéndum de octubre en el Principado de Catatunya

Los Países Catalanes hemos asistido hoy a uno de los espectáculos más lastimosos desde que se instauró la democracia parlamentaria, hace casi cuarenta años: Las fuerzas de ocupación españolas han efectuado una serie de operaciones, con detenciones, identificaciones y registros, encaminadas a impedir el derecho a decidir de los y Las catalanas del Principado de Cataluña.

Sin legitimidad democrática y amparándose en una legalidad que sólo respetan cuando les interesa, el Gobierno de España ha instaurado un estado de excepción en el que ninguno de los derechos políticos e individuales básicos -ni siquiera los reconocidos en su sagrada Constitución- están libres de amenaza. No son prácticas novedosas, ya que el Estado español de hoy en día es el mismo que el de la guerra sucia de los GAL, del cierre de periódicos o la ilegalización de partidos; el de los montajes policiales contra la disidencia de izquierdas; el de la represión a los estudiantes de la Primavera Valenciana y el de la vulneración de los derechos humanos en los CIES, por poner algunos ejemplos. Pero la escala y la dimensión de lo que ha sucedido hoy. 20 de septiembre del 2017, es un salto cualitativo, porque demuestra que el Estado español está dispuesto a imponer su fuerza por encima de La voluntad de miles y millones de personas que aspiran a algo tan sencillo como es expresarse políticamente.

Ante ta gravedad de los hechos, desde Endavant queremos expresar lo siguiente:

– Nuestra solidaridad incondicional con todas las personas de los Paises Catalanes que en estos momentos están en la calle haciendo frente a Las fuerzas de ocupación y defendiendo sus derechos más elementales.

– Denunciamos la violencia del Estado español y te su carácter antidemocrático; ante su violencia, sólo cabe el camino de la desobediencia, como nos están mostrando las compañeras del Principat.

– En estos momentos La defensa del referéndum del Principat no puede desligarse de la defensa de todos los derechos políticos individuales y colectivos, no sólo de todos los Países Catalanes, sino de todos los pueblos de Europa y del mundo. La agresión que están sufriendo en este momento es una agresión que nos afecta a todos y todas.

– Por último, desde Endavant nos manifestamos dispuestos y firmes en defender nuestros derechos ante cualquier embate de El Estado español. Los Países Catalanes Libres, socialistas y feministas son nuestro objetivo, y ninguna ley, tribunal, cuerpo policial o guerra sucia nos podrá obligar a dejar de luchar.

¡Viva la tierra, muera el mal gobierno!

20-09-2017 Países Catalanes

Endavant

Francisco Campos

Francisco Campos

Nació en Sevilla en 21 de julio de 1958. Trabaja como administrativo. Es autor del libro "La Constitución andaluza de Antequera: su importancia y actualidad" (Hojas Monfíes, 2017).

También te podría gustar...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *