Catalunya. Embat sobre la lucha contra el modelo turístico: “No es turismofobia, es dignidad”

cartelturismofobiaembat-1

Comunicado de Embat, Organización Libertaria de Cataluña sobre la lucha popular contra el modelo turístico. Bilingüe, catalá / castellano.

(Catalá)

No és turismofòbia, és dignitat

El capitalisme és un sistema malalt. Malgrat això, habitualment dóna la impressió de cara enfora d’una extraordinària solidesa. Això ho assoleix gràcies a un consens monolític dels mitjans de comunicació, la classe política i d’una àmplia xarxa d’opinòlegs, tertulians i d’altres partidaris del neoliberalisme que pul·lulen per les xarxes socials que fan la funció d’opinió pública. En aquest país són el “sentit comú”. Fora d’ells no hi ha res. La seva forma de pensar s’expressa en bloc, sense fissures, en el moment just. És un bombardeig inapel·lable que ens deixa sense capacitat de resposta – excepte en els nostres petits cercles d’activistes i de persones conscienciades.

En aquests dies estem vivint una operació de linxament contra l’organització juvenil Arran (aprofitem per dir que ens solidaritzem fraternalment amb Arran) que ha protagonitzat una acció de denúncia del turisme de masses. Des de fa uns anys els moviments socials de Barcelona porten alertant i denunciant el model turístic especulatiu al qual ens aboca el capitalisme rendista d’aquesta terra. Exemples com ara Barcelona ‘92 o el Fòrum de les Cultures en són paradigmàtics. Els moviments van realitzar accions semblants a les que ha portat a terme Arran, la majoria de les ocasions sense ressò mediàtic. Amb tot la mateixa Generalitat s’uneix al linxament contra les activistes de les nostres companyes, cosa que ens indica que alguna cosa més es cou.

Des d’Embat, Organització Llibertària de Catalunya volem fer palesa la idea del desastre que suposa aquest model econòmic basat en la especulació i la mercantilització de totes les coses, convertint el nostre territori (sigui Barcelona, siguin les Illes, la costa, el Pirineu…) en un objecte de consum més. La nostra societat no pot seguir acceptant passivament aquest model socioeconòmic per que no comporta riquesa en absolut. Ans al contrari, comporta treball precari – com podrien testimoniar Las Kellys – feines de temporada, problemes de seguretat i brutícia, destrucció del medi natural, contaminació, creuers de milers de persones, gentrificació dels barris, alienació de les persones autòctones… en definitiva, tot això que ens fa fora de les nostres cases degut a que han fet del nostre entorn un lloc hostil que ja ha deixat de ser nostre.

El turisme de masses és un model rendista. El capitalista no produeix res, no fabrica res. No hi ha una riquesa tangible, ja que aquesta desapareix quan els turistes se’n van. Cal afegir que des dels anys 70 i 80 s’ha desmantellat el teixit industrial de les nostres ciutats i pobles, quedant-nos ocupacions més precàries i temporals en un ambient col·lectiu d’impotència i alienació. Se’ns ha fet dependents. Al no poder guanyar-nos el pa amb el nostre esforç se’ns ofereix caritat. Els serveis socials continuen més plens que mai, i ara es planteja una renda mínima garantida.

Com a resultat es produeix una situació absurda per la qual la indústria està a l’Àsia, que fabrica els productes que consumim amb avidesa. Els nostres ingressos són producte de feines cada cop de pitjor qualitat i pitjor pagades degut a la desindustrialització. L’única sortida és treballar en el sector turístic.

Un altre aspecte del turisme de masses és la destrucció del medi ambient. Paradoxalment un major nombre de turistes necessitarà de més infraestructures, i a més infraestructures menys atractiva serà la destinació. No només això, sinó que malgrat les advertències de la imminència d’un canvi climàtic i pujada del nivell del mar no s’està tenint en compte per buscar un altre model econòmic que garanteixi la sobirania econòmica de la nostra terra.

En definitiva, el moviment popular ha de realitzar més accions encaminades a denunciar la precarització de les nostres vides i la destrucció del nostre territori i formes de vida. La situació política que vivim a Catalunya fa que qualsevol acció quedi magnificada perquè se la vincularà amb el referèndum. Entenem que els moviments socials haurien de ser conscients d’aquesta escletxa i aprofitar-la en la mesura de les seves possibilitats, sempre tractant de desbordar la resposta institucional.

És una lluita contra els fons voltors que ens desnonen i ens fan fora dels nostres barris per edificar hotels i reconvertir les nostres llars en apartaments turístics. Denunciem la gentrificació elitista i l’alienació de la comunitat autòctona.És una lluita per un model alternatiu a l’especulatiu i rendista, en el qual està participant encantada la burgesia de casa nostra. D’aquí el linxament contra Arran. És un model que ens roba tota mena de sobirania i col·loca el nostre futur en la voluntat dels “mercats internacionals”.És una lluita per evitar la precarització de les nostres vides mentre altres s’omplen les butxaques. Els mitjans de producció (hotels, albergs, pisos, restaurants, discoteques…) són privats. No ens beneficien en res. Ans al contrari ens exploten. És una lluita de classes.És una lluita pel territori. El turisme massiu comporta una gran pressió per l’entorn natural. El futur no pot ser un mar de ciment, o una línia de cases que ocupi tota la costa.

Per uns barris vius i combatius. Per un país digne de ser viscut. Per un poble en peu.

Embat, agost de 2017

(Castellano)

No es turismofobia, es dignidad

El capitalismo es un sistema enfermo. Sin embargo, habitualmente da la impresión de cara al exterior de una extraordinaria solidez. Esto lo logra gracias a un consenso monolítico de los medios de comunicación, la clase política y de una amplia red de opinólogos, tertulianos y otros partidarios del neoliberalismo que pululan por las redes sociales que hacen la función de opinión pública . En este país son el “sentido común”. Fuera de ellos no hay nada. Su forma de pensar se expresa en bloque, sin fisuras, en el momento justo. Es un bombardeo inapelable que nos deja sin capacidad de respuesta – excepto en nuestros pequeños círculos de activistas y de personas concienciadas.

En estos días estamos viviendo una operación de linchamiento contra la organización juvenil raíz (aprovechamos para decir que nos solidarizamos fraternalmente con ARRAN) que ha protagonizado una acción de denuncia del turismo de masas. Desde hace unos años los movimientos sociales de Barcelona llevan alertando y denunciando el modelo turístico especulativo al que nos aboca el capitalismo rentista de esta tierra. Ejemplos como  Barcelona ’92  o el  Foro de las Culturas  son paradigmáticos. Los movimientos realizaron acciones similares a las que ha llevado a cabo Arran, la mayoría de las ocasiones sin eco mediático. Con todo la propia Generalitat se une al linchamiento contra las activistas de nuestras compañeras, lo que nos indica que algo más se cuece.

Desde Embat, Organización Libertaria de Cataluña  queremos hacer patente la idea del desastre que supone este modelo económico basado en la especulación y la mercantilización de todas las cosas, convirtiendo nuestro territorio (sea Barcelona, sean las Islas, la costa, el Pirineo …) en un objeto de consumo más. Nuestra sociedad no puede seguir aceptando pasivamente este modelo socioeconómico para que no comporta riqueza en absoluto. Al contrario, conlleva trabajo precario – como podrían testimoniar Las Kellys – trabajos de temporada, problemas de seguridad y suciedad, destrucción del medio natural, contaminación, cruceros de miles de personas, gentrificación de los barrios, alienación de las personas autóctonas … en definitiva, todo eso que nos hace fuera de nuestras casas debido a que han hecho de nuestro entorno un lugar hostil que ya ha dejado de ser nuestro.

El turismo de masas es un modelo rentista. El capitalista no produce nada, no fabrica nada. No hay una riqueza tangible, ya que ésta desaparece cuando los turistas se van. Hay que añadir que desde los años 70 y 80 se ha desmantelado el tejido industrial de nuestras ciudades y pueblos, quedándonos empleos más precarios y temporales en un ambiente colectivo de impotencia y alienación. Se nos ha hecho dependientes. Al no poder ganarnos el pan con nuestro esfuerzo nos ofrece caridad. Los servicios sociales continúan más llenos que nunca, y ahora se plantea una renta mínima garantizada.

Como resultado se produce una situación absurda por la que la industria está en Asia, que fabrica los productos que consumimos con avidez. Nuestros ingresos son producto de trabajos cada vez de peor calidad y peor pagadas debido a la desindustrialización. La única salida es trabajar en el sector turístico.

Otro aspecto del turismo de masas es la destrucción del medio ambiente. Paradójicamente un mayor número de turistas necesitará de más infraestructuras, y además infraestructuras menos atractiva será el destino. No sólo eso, sino que a pesar de las advertencias de la inminencia de un cambio climático y subida del nivel del mar no se está teniendo en cuenta para buscar otro modelo económico que garantice la soberanía económica de nuestra tierra.

En definitiva,  el movimiento popular debe realizar más acciones  encaminadas a denunciar la precarización de nuestras vidas y la destrucción de nuestro territorio y formas de vida. La situación política que vivimos en Cataluña hace que cualquier acción quede magnificada porque se la vinculará con el referéndum. Entendemos que  los movimientos sociales deberían ser conscientes de esta rendija y aprovecharla en la medida de sus posibilidades , siempre tratando de desbordar la respuesta institucional.

Es una lucha contra los fondos buitres que nos desahucian y nos echan de nuestros barrios para edificar hoteles y reconvertir nuestros hogares en apartamentos turísticos. Denunciamos la gentrificación elitista y la alienación de la comunidad autóctona.Es una lucha por un modelo alternativo al especulativo y rentista, en el que está participando encantada la burguesía de nuestro país. De ahí el linchamiento contra Arran. Es un modelo que nos roba todo tipo de soberanía y coloca nuestro futuro en la voluntad de los “mercados internacionales”.Es una lucha para evitar la precarización de nuestras vidas mientras otros se llenan los bolsillos. Los medios de producción (hoteles, albergues, pisos, restaurantes, discotecas …) son privados. No nos benefician en nada. Al contrario nos explotan. Es una lucha de clases.Es una lucha por el territorio. El turismo masivo conlleva una gran presión por el entorno natural. El futuro no puede ser un mar de cemento, o una línea de casas que ocupe toda la costa.

Por unos barrios vivos y combativos. Por un país digno de ser vivido. Por un pueblo en pie.

Embat, Agosto de 2017

Francisco Campos

Francisco Campos

Nació en Sevilla en 21 de julio de 1958. Trabaja como administrativo. Es autor del libro "La Constitución andaluza de Antequera: su importancia y actualidad" (Hojas Monfíes, 2017).

También te podría gustar...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *