Catalunya: Comunicado de la CUP. El Secretariado Nacional de la CUP inicia su proceso de renovación

(Texto bilingüe)

(Original en català)

El Secretariat Nacional de la CUP inicia el seu procés de renovació

La CUP inicia el procés de renovació del nou Secretariat Nacional, tal i com es va aprovar a l’Assemblea Nacional celebrada el passat 14 de juliol a Celrà, amb la creació de l’Equip 50/60, que s’encarregarà d’elaborar una candidatura col·lectiva per a presentar a les eleccions internes per a escollir un nou secretariat.

Com a acord polític de l’Assemblea Nacional de Celrà, el Secretariat Nacional de la CUP ha iniciat el procediment per la creació de l’Equip 50/60, un òrgan col·legiat que tindrà com a objectiu desenvolupar un pla de treball estratègic, organitzatiu i comunicatiu a partir dels compromisos adquirits a l’assemblea i també d’elaborar una proposta de candidatura col·lectiva per a presentar al procés d’elecció d’un nou Secretariat Nacional, així com la conformació de futurs nous equips de l’estructura nacional. Per aquest motiu, el Secretariat Nacional també inicia el procés de renovació de l’equip que actualment el conforma.

El procés de creació de l’Equip 50/60 consta de quatre fases i té la voluntat de construir un gran equip, integrat per militants representants de tot el territori, amb capacitat d’impulsar un treball polític i organitzatiu estable i durador que pugui articular propostes polítiques compartides.

A la primera fase, que va iniciar el 5 d’agost i que culmina el pròxim 18 de setembre, les Assemblees Locals i Territorials poden formular propostes de noms per integrar l’Equip 50/60, amb un màxim de deu persones per Assemblea Territorial. A partir d’aquí, en una segona fase, les assemblees valoraran, segons els criteris acordats prèviament, qui integrarà els 50/60 noms i posteriorment, el llistat definitiu serà escollit al Consell Polític del 5 d’octubre.

En la fase tercera del procés, les 50/60 persones militants acordades al Consell Polític impulsaran una dinàmica de trobades de debat, de discussió i treball polític sobre la base dels acords de l’Assemblea Nacional, de forma coordinada amb el Secretariat Nacional i el Grup Parlamentari de la CUP Crida Constituent. A la quarta i última fase, l’Equip 50/60 nomenat pel Consell Polític, presentarà una candidatura col·lectiva i les candidatures individuals que considerin oportunes al procés d’elecció d’un nou Secretariat Nacional, que iniciarà el 7 d’octubre, i on també s’hi podran presentar d’altres candidatures individuals i col·lectives i que finalitzarà al Consell Polític del 9 de novembre, amb la ratificació.

(Traducción al castellano)

La CUP inicia el proceso de renovación del nuevo Secretariado Nacional, tal y como se aprobó a la Asamblea Nacional celebrada el pasado 14 de julio en Celrà (foto adjunta), con la creación del Equipo 50/60, que se encargará de elaborar una candidatura colectiva para presentar a las elecciones internas para escoger un nuevo secretariado.

Como acuerdo político de la Asamblea Nacional de Celrà, el Secretariado Nacional de la CUP ha iniciado el procedimiento por la creación del Equipo 50/60, un órgano colegiado que tendrá como objetivo desarrollar un plan de trabajo estratégico, organizativo y comunicativo a partir de los compromisos adquiridos a la asamblea y también de elaborar una propuesta de candidatura colectiva para presentar al proceso de elección de un nuevo Secretariado Nacional, así como la conformación de futuros nuevos equipos de la estructura nacional. Por este motivo, el Secretariado Nacional también inicia el proceso de renovación del equipo que actualmente lo conforma.

El proceso de creación del Equipo 50/60 consta de cuatro fases y tiene la voluntad de construir un gran equipo, integrado por militantes representantes de todo el territorio, con capacidad de impulsar un trabajo político y organizativo establo y duradero que pueda articular propuestas políticas compartidas.

A la primera fase, que inició el 5 de agosto y que culmina el próximo 18 de septiembre, las Asambleas Locales y Territoriales pueden formular propuestas de nombres para integrar el Equipo 50/60, con un máximo de diez personas por Asamblea Territorial. A partir de aquí, en una segunda fase, las asambleas valorarán, según los criterios acordados previamente, quienes integrará los 50/60 nombres y posteriormente, el listado definitivo será escogido al Consejo Político del 5 de octubre.

En la fase tercera del proceso, las 50/60 personas militantes acordadas al Consejo Político impulsarán una dinámica de encuentros de debate, de discusión y trabajo político en base a los acuerdos de la Asamblea Nacional, de forma coordinada con el Secretariado Nacional y el Grupo Parlamentario de la CUP Llamamiento Constituyente. A la cuarta y última fase, el Equipo 50/60 nombrado por el Consejo Político, presentará una candidatura colectiva y las candidaturas individuales que consideren oportunas al proceso de elección de un nuevo Secretariado Nacional, que iniciará el 7 de octubre, y dónde también se podrán presentar otras candidaturas individuales y colectivas y que finalizará al Consejo Político del 9 de noviembre, con la ratificación

(Fuente: Web de la CUP)

Francisco Campos

Francisco Campos

Nació en Sevilla en 21 de julio de 1958. Trabaja como administrativo. Es autor del libro "La Constitución andaluza de Antequera: su importancia y actualidad" (Hojas Monfíes, 2017).

También te podría gustar...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *